Wreszcie po 13 miesiącach doczekaliśmy się rozprawy przed Sadem Okręgowym w Warszawie. W dniu 9 sierpnia 2016 r.  Sąd Okręgowy oddalił w całości apelację od wyroku I Instancji w którym uzyskaliśmy zwrot wszystkich składek UNWW oraz usunięcie klauzuli z umowy. (Sygn akt Sadu Rejonowego w Warszawie  I C 1366/14, sygn akt Sądu Okręgowego w Warszawie  V Ca 3565/15).


Millennium zwraca pieniądze z  UNWW 

Nawiązując do sprawy opisanej już na blogu o kłopotach Naszej Klientki z odzyskaniem zasądzonego zwrotu kosztów UNWW, którą Bank wbrew jej  woli  zaliczył na debet powstały przez wstrzymanie na czas procesu Płatności kolejnej składki miło mi poinformować, że po wygranej przez nas prawomocnie  w dniu 20 lipca b.r.  sprawie (sygn akt  Sądu Rejonowego  dla Warszawie  I C 1365/14, sygn akt Sadu Okręgowego w Warszawie V Ca 3458/15) Bank  zwrócił pieniądze  z tytułu kosztów UNWW wraz z odsetkami  i  kosztami postępowania na konto Klientów bez żadnej zwłoki.


Millennium  SA ratuje się powrotem do dawnego ubezpieczyciela UNWW  - Regres wyłączony


Na jednej z rozpraw przez Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa pełnomocnik Banku Millennium SA złożył  oświadczenie TU Europa, iż na podstawie umowy z Bankiem Millennium SA  z dnia 15 maja 2016 r. ubezpiecza kredyty z Niskim wkładem własnym  oraz, że w przypadku  wypłaty bankowi odszkodowania  rezygnuje z  dochodzenia od kredytobiorców roszczeń regresowych.


Nie odzyskasz z Millennium SA  zwrotu kolejnych kosztów  UNWW bez stwierdzenia abuzywności przed sądem

 

Zwrotu kosztów UNWW  (nie dotyczy wyłącznie banku Millennium  SA) można dochodzić w drodze indywidualnego procesu sądowego na podstawie uznania klauzuli umownej za abuzywną co daje skutek nieważności postanowień o UNWW na przyszłość albo przez uznanie, że świadczenie składek na poczet UNWW było nienależne z powodu  wyraźnego wskazania w umowie kredytowej ubezpieczyciela Cigna Stu SA,  a od połowy 2007 r.  TU Inter Risk SA.  W lipcu 2010 roku Bank Millennium SA nawiązał umowę Generalną Ubezpieczenia NWW z TU Europa nie aneksując zapisów umownych ani nawet nie zmieniając zapisów pełnomocnictw do dysponowania środkami na specjalnie utworzonych przez Kredytobiorców rachunkach przeznaczonych do spłaty kosztów kredytu.  Mimo to pobierał z tych rachunków koszty UNWW na rzecz innego ubezpieczyciela (TU Europa)  Orzeczenie sądu czy Arbitra Bankowego nakazujące zwrot  kosztów UNWW w oparciu o zmianę ubezpieczyciela  nie ma jednak  skutku na przyszłość.


Arbiter Bankowy  także  nie zadziała na zwrot przyszłych „składek” UNWW 


 Popularne ze względu na niskie koszty postępowania  było dochodzenie zwrotu  kosztów UNWW  w drodze postępowania arbitrażowego.  Arbiter Bankowy   w wielu przypadkach rozpoznawał sprawę korzystnie dla kredytobiorcy  ale wyłącznie w oparciu o zmianę ubezpieczyciela.  Nawet istniejący w umowie Generalnej Ubezpieczenia regres do kredytobiorcy, tj prawo ubezpieczyciela do zadania od kredytobiorcy zwrotu wypłaconego bankowi do wysokości ubezpieczonego wkładu własnego odszkodowania  nie przemawiał zdaniem arbitra na niekorzyść banku. Sady owszem uznawały to za jeden z głównych argumentów na niekorzyść Banku.  Wobec  rezygnacji Millennium z dalszego ubezpieczenia  kredytów z niskim wkładem własnym w  TU Europa SA i powrotem do ubezpieczyciela wpisanego w umowę kredytową zamyka szanse uzyskania zwrotu  kosztów UNWW  należnych po dniu 25 maja 2016 r.  

 

Jak ma się Abuzywność postanowień o UNWW do aktualnych zmian, czy warto czekać aż zapadną kolejne wyroki ?


 Absolutnie nie warto czekać, żeby nie upłynął 10 letni  termin przedawnienia roszczeń z umowy  kredytowej. Abuzywność  ocenia się  na datę  zawarcia  umowy  z kwestionowanym postanowieniem  i dlatego przed sądem mimo tych zmian jest nadal zielone światło dla Frankowiczów.  Optymistyczne ustne uzasadnienie wyroku w wygranej  ostatnio sprawie  zapowiada kolejny wpis na blogu gdzie przedstawimy  istotne fragmenty uzasadnienia pisemnego, na które czekamy.