Co zrobić w przypadku gdy Klient wygrywa unieważnienie UNWW, ale bank bezprawnie żąda innego zabezpieczenia postępowanie wyjaśniające w UOKIK – RLU-403-02/17/MP?

Bank  Millennium SA  zwraca zasądzone kwoty z odsetkami i kosztami sądowymi ale natychmiast pisemnie wzywa do ustanowienia nowych form zabezpieczenia niskiego wkładu kredytu: Do spłaty  20% salda kredytu, które na skutek waloryzacji CHF jest wyższe niż w dacie zawarcia umowy o zapłatę dodatkowej prowizji za zwiększone ryzyko banku, które jest tak samo dolegliwe jak UNWW, ustanowienia dodatkowej hipoteki na innej niż kredytowana  nieruchomości.

   Jest to działanie całkowicie bezprawne. Wyrok zasądzający zwrot kosztów UNWW w oparciu o niedozwoloną klauzulę umowna, iż klauzula staje się bezskuteczna wobec kredytobiorcy. Umowa kredytowa jest ważna w pozostałym zakresie. Co więcej, ekonomiczna dotkliwość dla Banku Millennium jaka w związku z usunięciem zobowiązania do ponoszenia kosztów UNWW przez kredytobiorcę ma być karą dla banku. W związku z trwająca do dziś niegodną praktyką Banku UOKiK, Delegatura w Lublinie prowadzi postępowanie wyjaśniające wobec Banku Millennium, do którego zgłosiliśmy sprawy naszych klientów. Postępowanie ma sygnaturę RLU -403-02/17/MP

    „W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub zagrożenie terminowej spłaty kredytu, i/lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu i/lub zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt Kredytobiorcy”- ta klauzula z regulaminu kredytowania Banku Millennium od dnia 15 maja 2012 roku widnieje w rejestrze Klauzul Niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod nr 3182, została wpisana na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia  14 grudnia 2012 roku Sygn akt XXVII Amc 426/09.