Czy jest już czas na unieważnienie przed sadem kredytu waloryzowanego walutą?

Liczymy na to, ale mimo wpisanych do rejestru UOKIUK klauzul waloryzacyjnych takich banków jak min Millennium SA, GE Money Bank, DNB Nord oraz kilku zapadłych już wyroków w sprawach indywidualnych mamy na uwadze niepewną linię orzeczniczą co do unieważnienia umowy kredytu. Dlatego rekomendujemy wystąpienie z roszczeniem o stwierdzenie nieważności umowy kredytu jako roszczeniem głównym i roszczeniem dot. bezskuteczności klauzul indeksacyjnych jako roszczeniem ewentualnym. W naszej ocenie jest to rozwiązanie w największym zakresie zabezpieczające interes kredytobiorcy i zwiększające szanse powodzenia przed sądem.

Jakie są koszty postępowania?

 

Od kwietnia 2016 roku opłata sadowa wynosi 5% roszczeń, ale nie więcej niż 1000 PLN . Wynagrodzenie Kancelarii stanowi w przeważającej części procent od wygranej, czyli płaci bank.

 

Ile może zyskać Frankowicz wygrywając sprawę?

 

Podam przykład jednego z mniejszych kredytów. Klient zawarł w połowie 2007r. umowę o kredyt hipoteczny na kwotę 177.000 PLN waloryzowaną kursem CHF. Z orientacyjnych wyliczeń wynika, że na dzień dzisiejszy Kredytobiorca spłacił kwotę ok. 95.000,00 PLN. Zakładając, że proces skończy się prawomocnie w czerwcu 2020 roku i że do tego czasu Klient będzie spłacać raty z zastosowaniem niedozwolonej indeksacji, to w czerwcu 2020 roku suma spłaconych rat wyniesie ok. 125.500,00 PLN.

 

Wariant I – unieważnienie umowy kredytu:


Tu można zyskać najwięcej. Stwierdzanie nieważności umowy kredytu

Skutkować będzie tym, że:

1. strony muszą sobie wzajemnie zwrócić to co otrzymały.

2. upada zabezpieczenie hipoteczne, gdyż nie ma dla niej podstawy w umowie – kredytobiorca zyskuje wykreślenie hipoteki

3. Kredytobiorca powinien po wygranym procesie zwrócić jedynie udostępnioną kwotę kredytu, tj. 177.000,00 PLN z potrąceniem tego co już spłacił, w naszym przykładzie będzie to 125.000 PLN.

4. raty kapitałowo-odsetkowe, które spłacał tracą swój charakter. Nie mówimy już o kapitale i odsetkach, a jedynie o części kwoty kredytu, czyli de facto o kapitale.

5. Do zwrotu bankowi pozostanie zatem różnica pomiędzy kwotą kredytu a sumą spłaconych rat, czyli ok. 51.500,00 PLN.

6. Kwoty kredytu można w ogóle nie spłacić albowiem, aby bank uzyskał zwrot musi zainicjować wezwanie lub wszcząć proces o zapłatę i tu pojawić się może ze strony Kredytobiorcy zarzut przedawnienia - roszczenia banku przedawniają się po 3 latach, roszczenia kredytobiorcy - konsumenta wobec banku po 10 latach. Nie wyklucza to potencjalnych roszczeń banku o odszkodowanie za korzystanie z cudzego kapitału, ale naszym zdaniem będzie to raczej bezskuteczne.


Wariant II – bezskuteczność klauzul umownych dot. kursu CHF:
 

W tym wariancie występujemy do Sądu o ustalenie bezskuteczność klauzul indeksacyjnych, na mocy których bank przeliczał kwotę kredytu oraz poszczególne raty według kursu CHF (ustalanego jednostronnie przez bank). W wyniku wygranej kredyt indeksowany zostanie przekształcony w kredyt złotowy oprocentowany LIBOR-em, co jest dla Kredytobiorcy korzystne, ponieważ oprocentowanie WIBOR-em zawsze będzie wyższe niż oprocentowanie LIBOR-em.

Dzięki temu, nasz przykładowy Kredytobiorca może zyskać:

1. Kwotę ok. 29.000,00 PLN z tytułu zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia banku. Kredytobiorca spłacał Państwo raty z zastosowaniem indeksacji do kursu CHF, a w procesie twierdzimy, że raty powinny być spłacane bez indeksacji gdyż zastosowano ją na podstawie klauzuli niedozwolonej w umowach z konsumentem (art. 385.1 KC). W związku z tym Kredytobiorca „nadpłacił” kredyt, spłacając wyższe raty. Nadpłata to kwota na dziś równa 29.000,00 PLN. Kwota zwiększy się w trakcie trwania procesu.

2. Zmniejszenie salda kredytu na przyszłość o kwotę ok. 111.000,00 PLN (o tyle w sumie zmniejszy się kwota do spłaty od uprawomocnienia się wyroku do końca obowiązywania umowy kredytowej). Wskazana kwota to różnica pomiędzy kwotą, którą zapłaciłby kredytobiorca do końca trwania umowy kredytu w obecnym kształcie, a kwotą, którą zapłaci w przypadku ustalenia bezskuteczności klauzul indeksacyjnych i przekształcenia kredytu w kredyt złotowy oprocentowany LIBOR-em.

3. Łącznie jest zatem do zyskania kwota ok. 140.000,00 PLN.

Uwaga! Powyższe wyliczenia mają charakter orientacyjny. Szczegółowe wyliczenie ustalamy w oparciu o kalkulator kredytowy zawierający dokładne parametry udzielonego kredytu (m.in.: wartości waluty indeksacyjnej, ilość rat, marża, prowizja, historia spłaty w tym przerwy, wakacje kredytowe, nadpłaty, niedopłaty itp.)