Kredyt indeksowany do waluty innej niż złoty polski – to nic innego jak kredyt udzielony i wypłacony w złotówkach, z tą różnicą, że jego spłata jest uzależniona od waloryzowania kapitału kredytu walutą obcą tj. uzależnienie wysokości aktualnej raty od bieżącego kursu waluty obcej najczęściej franka szwajcarskiego (CHF). 

Przykłady niedozwolonych klauzul umownych w umowach kredytów indeksowanych:
„Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy" nr 3178
„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty" nr 3179 
„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” nr 5743
Wnosząc pozew przeciwko bankowi można się spodziewać, w sytuacji uwzględnienia powództwa:
- unieważnienia umowy kredytu – umowę uznaje się za niebyłą, konieczność zwrotu spełnionych świadczeń przez obie strony lub
- odfrankowienia kredytu – uznanie, że udzielony kredyt w istocie jest kredytem złotówkowym, jednoczesny zwrot nadpłaty powstałej w wyniku świadczenia zawyżanych rat kredytowych lub
- zwrotu spreadów – zwrot różnicy wynikającej z rozbieżności między kursem publikowanym przez NBP, a kursem stosowanym przez Bank.