Sąd dla Warszawy Pragi Południe I Wydział Cywilny oddalił powództwo przeciwko kredytobiorcy, bo Bank nie sprostał ciężarowi wykazania wysokości swoich żądań.

Dlaczego bank pozwał naszego klienta?

Stan faktyczny sprawy w sądzie: Credit Agricole Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wniósł pozew o zapłatę kwoty 25.001,83 zł wraz z dalszymi odsetkami od dnia 10 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty, obliczonymi od kwoty 22/460,84 zł według zmiennej stopy procentowej wyznaczonej jako 4.00 – krotność stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym wraz z kosztami procesu. Pismem z dnia 10 kwietnia 2013 roku powód Credit Agricole Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu złożył pozwanemu xxx oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pożyczki nr xxx z listopada 2011 roku z 30-dniowym okresem wypowiedzenia (dowód: pismo oraz awizo, k, 16). Na poparcie swego roszczenia powód przedstawił pismo zatytułowane „wyciąg z ksiąg bankowych” (k. 14-15) oraz zestawienie wpłat dokonanych na rachunek techniczny kredytu/pożyczki (k. 12) oraz rozkład spłat kredytu (k. 13).

 

Co zrobiliśmy dla naszego klienta?

Odpowiedź na pozew: W imieniu Klienta po analizie pozwu i wniosków dowodowych

  • zakwestionowaliśmy zarówno zasadność powództwa czyli fakt zawarcia umowy kredytu i braku jego spłaty jak i wysokość dochodzonej w pozwie kwoty. Była to skuteczna linia obrony w świetle zasady rozkładu ciężaru dowodu skutkująca w ostateczności oddaleniem powództwa. Czyli wygraną Kredytobiorcy

     

Zaniedbania banku na korzyść klienta

Zakwestionowaliśmy poszczególne dowody zaprezentowane przez powoda a to:

  • Wyciąg z ksiąg banku (BTE) W myśl art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi są podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzone pieczęcią banku. Tymczasem w zaoferowanym przez pełnomocnika powoda piśmie brak takich podpisów. Na „wyciągu z ksiąg banku” widnieje pieczęć banku oraz podpis pełnomocnika procesowego. Po drugie, wyciąg z ksiąg banku nie jest wystarczającym dowodem na fakt nieuregulowanego zobowiązania pozwanego.

     

    Na podstawie tego rodzaju dowodu można ustalić jedynie, że powód wystawił w dniu 09 sierpnia 2013 roku wyciąg z ksiąg bankowych, w którym stwierdził, że należności pozwanego z tytułu przedmiotowej umowy wynoszą łącznie 25.001,83 zł. Dokument ten, jako prywatny, stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie (art. 245 k.p.c.). Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z dnia 15 marca 2011 r. (P 7/09, OTK-A 2011/2/12), uznał, że art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075), w związku z art. 244 § 1 i art. 252 k.p.c., w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten nie korzysta więc z domniemania prawdziwości zawartych w nim twierdzeń. W wyroku z dnia 8 sierpnia 2012 r. I CSK 25/12 Sąd Najwyższy stwierdził że  „Dokument prywatny jest dowodem tego, że osoba podpisująca ten dokument złożyła oświadczenie w nim zawarte, a nie tego, że miały miejsce podane w nim fakty.” a w postanowieniu z dnia 15 kwietnia 1982 r III CRN 65/82 Sąd Najwyższy stwierdził że „Dokument prywatny nie korzysta z domniemania prawdziwości zawartych w nim oświadczeń, każda zaś osoba mająca w tym interes prawny może twierdzić, że treść złożonych oświadczeń nie odpowiada stanowi rzeczywistemu czyli nawet po prostu im zaprzeczyć -jak pozwany w niniejszej sprawie Nasz Klient

  • Niezłożenie przez Bank jako dowodu dokumentu w postaci podpisanej przez obie strony umowy kredytowej.
  • Nadto, iż złożony wraz z pozwem rozkład spłaty pożyczki jest zwykłym wydrukiem, nie jest podpisany ani przez pozwanego ani przez osobę upoważnioną przez powodowy Bank i również nie może stanowić w sprawie dowodu, w sytuacji kwestionowania przez stronę pozwaną zarówno zasadność jak i wysokość dochodzonej w pozwie kwoty.

Co orzekł sąd na korzyść naszego klienta?

Wyrok: Sąd oddalając powództwo podzielił powyższe argumenty i podkreślając, iż powód nie wykazał ani istnienia zobowiązania ani jego wysokości. A zakwestionowanie przez pozwanego wysokości roszczenia automatycznie obligowało powoda( Bank) do wykazania zasadności każdej kwoty wymienionej w pozwie szczególnie w drodze powołania dowodu z opinii biegłego Sądowego.

Sąd przytoczył pogląd Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyrażony w wyroku z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie I ACa 1320/11 (lex 1108777), iż: „Jeżeli materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstawy do dokonania odpowiednich ustaleń faktycznych w myśl twierdzeń jednej ze stron, Sąd musi wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów. Należy to rozumieć w ten sposób, że strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swych twierdzeń ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu, co do tych okoliczności na niej spoczywał”.

Rzeczą Sądu nie jest zarządzanie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie ani też Sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach, a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (wyrok SN z dnia 17.12.1997 r., I CKU 45/96, OSNC 1997/6-7/76). Ewentualne  zatem ujemne skutki nie przedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku.

Ciężar dowodu przed sądem - jak kredytobiorca wygrywa z bankiem