Rząd  pomoże  najemcom mieszkań, poprzez  dopłaty do czynszów z Funduszu Przeciwdzialnia COVID -19. Dopłaty będą powiązane z systemem dodatków mieszkaniowych. O zmianach mówi  zapowiedziany już w mediach  przez Panią Wicepremier Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz projekt  ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, zwany dalej „Projekt”  który trafil do Biura Legislacyjnego Sejmu. Projekt zakłada  zmiany w  ustawie  z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity ustawy DZ.U z 2019 r poz 2133) tak by odpowiadała potrzebie tego wyjatkowego czasu. Dotychczas z dodatków mieszkaniowych, ze względu na nierynkowe kryteria  dochodowe jakie trzeba było spełnić  korzystali  głównie lokatorzy komunalni, członkowie spółdzielni mieszkaniowych  i tylko  bardzo nieliczni wlasciciele  mieszkań  o skromnych dochodach.

Z pewną satysfakcją zwiazaną z osobistym zaangażowaniem z ramienia Stowarzyszenia Mieszkanicznik w proces konsultacji  Projektu z Ministerstwem Rozwoju trzeba podkreslić, że częściowo zostały  uwzględnione nasze postulaty.  Środowisko   przedsiebiorcow  z branży  wynajmu lokali mieszkalnych i właścicieli mieszkań na wynajem jako pierwsze zetknęło się z kryzysem wywołanym utratą pracy przez najemców. Najemcy mieszkań i pokoi w lokalach mieszkalnych  to przeważnie osoby zatrudnione  w gastonomii, hotelarstwie,  handlu , salonach fryzjerskich i kosmetycznych.  Już 14 marca ich pracodawcy musieli wstrzymać działalność w zwiazku zograniczeniami  jakie wprowadzilo Rozporzadzenie Ministra Zdrowia  z dnia 13 marca 2020 r o wprowadzeniu na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego. Jako przedstawiciele srodowiska zgłosiliśmy uwagi i propozycje w  kilku kluczowych kwestiach jakich pierwotny projekt  dodatków i dopłat nie uwzgledniał. Najważniejsze  z tych postulatów  to objecie pomocą osób wspólnie wynajmujacych mieszkanie a nie mieszczacych się w pojęciu  wspólnego gospodarstwa domowego, inaczej osoby , które z przyczyn ekonomcznych sa najemcami. Pokoi albo podnajmują naj tylko część mieszkania znaleźliby się poza jakakolwiek pomocą Kolejny to urealnienie kryteriów dochodowych uprawniajacych do uzyskania pomocy, dotychczas ustawa o dodatkach mieszkaniowych odnosi kryterium dochodowe do wysokosci 125%-175% najniższej emerytury  a to jest niższe niż świadczenie postojowe wyplacane w zwiazku z Covid – 19 . Ważne było tez takie uksztaltowanie przepisow aby zapewnić kontrole przyznanej pomocy przez wynajmujacego tak by środki trafily  do celu. 

 I tak art. 6 Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa dokona   zmian w  ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) o dodatkach mieszkaniowych a art 12  zmian w  ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i …)   poprzez wprowadzenie przepisów  art. 15zzzic–15zzzij r, które uregulują zasady usyskania dopłat  z Funduszu Przeciwdzialania COVID - 19:

Dopłata do czynszu wraz z dodatkiem  mieszkaniowym wyniesie maksymalnie   1,5 tys. zł  nie wiecej jednak niż  75 proc. wysokości czynszu   i to  należy uznać jako pomoc znaczącą bo do tej pory średnia wysokość dodatku mieszkaniowego nie przekraczala 250 zlotych.  Dodatek z doplatą  będzie wyplacany przez okres maksymalnie 6 miesiecy. Można wystapic o  dodatek i dopłatę do czynszów  bieżących ale i wstecz   za okres od dnia  1 marca 2020 r. Pomoc trafi nie tylko do najemcow lokali mieszkalnych ale tez do podnajemców całości lub części mieszkania. 

 


Jak skorzystać z pomocy?


 
Według założeń projektu pomoc otrzyma najemca lub podnajemca, który;

 • W dniu 14 marca miał zawartą umowę najmu lub podnajmu na lokal mieszkalny lub wynajmował lub podnajmował  lokal lub część lokalu mieszkalnego, 
 • Dochód jego ulegŁ zmniejszeniu o 25 % w stosunku do dochodu jaki osiagnął w analogicznym okresie 2019 roku, W przypadku gdy nie uzyskiwał dochodu w całym roku 2019, jego średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 r. ustala się z pominięciem miesięcy, w których tego dochodu nie uzyskiwał.
 • Jeśli nie osiagał dochodu w analogicznym okresie 2019 r dochód będzie uśredniony w oparciu o  pozostale miesiące  2019 roku, w których uzyskał dochód.
 • Przez  3 miesiace poprzedzające złożenie wniosku dochód jego nie przekroczył  40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę  w jednoosobowym gospodarstwie domowym  i 30 %.  na osobę w  gospodarstwie wieloosobowym. Chodzi o wysokosc przecietnego wynagrodzenia. W gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568).Na obecną chwilę  średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi  za Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020: 5 198,58 zł (Monitor Polski z 11.02.2020 r. - poz. 171) 
 • Powierzchnia  wynajmowanego lokalu  nie przekracza;
  • Dla gospodarstwa 1 osobowego 45,5 m 2  
  • Dla gospodarstwa 2 osobowego 52 m2
  • Dla gospdarstwa 3 osobowego  58,5 m 2 
  • Dla gospodarstwa 4 osobowego 71,5 m 2
 • Złoży w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2020 r do gminy miejsca  położenia wynajmowanego lokalu wniosek o dodatek mieszkaniowy z zdnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”
 • Do wniosku dołączy  oświadczenia  o dochodzie  oraz oświadczenia zwiazane z  umową i przedmiotem  najmu 
 • Pisemne potwierdzenie przez wynajmującego danych zawartych we wniosku odnosnie warunków umowy najmu oraz wskazanie numeru rachunku wynajmujacego , na który ma wplynąć  kwota dodatku mieszkaniowego i dopłaty.  

 

Czy pomoc dotrze do celu?

 

Najemca może spełnić kryteria do otrzymania dodatku mieszkaniowego a nie spełnić któregoś z wymagań do otrzymania dopłaty. Wówczas otrzyma tylko dodatek mieszkaniowy . Jeśli nie spelni kryteriów do otrzymania dodatku mieszkaniowego to nie otrzyma żadnej pomocy. Z dopłatą czy bez dopłaty jest to pomoc  publiczna na konkretny cel i dlatego ustawodawca włączył wynajmujacego w cały proces dając mu okreslone prawa i obowiazki. Najemca do wniosku musi dołączyć  pisemne oświadczenie  wynajmujacego o zgodności danych dotyczacych najmu. Wynajmujacy otrzyma od gminy zawiadomienie o przyznaniu i o wysokosci udzielonej pomocy a na koniec dodatek mieszkaniowy i dopłata  wpłyną nie na rachunek najemcy ale wlasnie na rachunek wynajmujacego lub zarządcy budynku. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych : Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.”, Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.”


A co jeśli wynajmujący ma długi?  

 

O to także  ustawodawca zadbał  wprowadzajac w  art. 1 Projektu  zmianę  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.)) , w art. 10 dodaje się § 6 w brzmieniu: „Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).”. 


Nie ma wątpliwości, że rynek najmu z czynszem wolnorynkowym  musi przetrwać bo nie jest możliwe zaspokojenie w inny sposób potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa.  Komunalny zasób mieszkań raczej topnieje niż wzrasta a banki  w związku z Covid -19 zaostrzają kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych w szczegolnosci podnoszac wysokość wkładu własnego na zakup mieszkania w kredycie czy  poprzez wyłączenie przyjmowania wnioskow kredytowych od osób utrzymujacych się z niektórych  rodzajów dzialalności gospodarczej . Stąd uznanie dla Ministerstwa Rozwoju , że problem został dostrzeżony i silą rozpędu spowodowanego przeciwdziałaniem   COVID- 19 włączony w pakiet ustaw wspomagajacych mieszkalnictwo. Oststeczny ksztalt zakladanej pomocy poznamy po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić nastapić  najpóźniej w czerwcu  2020 r. 
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa to nie tylko dodatki mieszkaniowe i dopłaty  do czynszów z Funduszu Przeciwdzialania COVID 19 ale rewolucja w rynku lokali mieszkalnych o czym już innym razem. 


Magdalena Tylipska

EKSPERT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ NA WYNAJEM MIESZKANICZNIK

www.mieszkanicznik.org.pl