W trzech wydanych tuż przed wakacjami nieprawomocnych wyrokach przeciwko Bankowi Millennium SA Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa potwierdził, że zobowiązanie kredytobiorcy do zwrotu bankowi „kosztów” Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego jest klauzulą niedozwoloną i zasądził na rzecz frankowiczów zwrot wszystkich tzw ”składek” na UNWW wraz z odsetkami jak też obciążył Bank Millennium SA w całości zwrotem kosztów sadowych i adwokackich. Wyroki w sprawach sygn. akt I C 3804/15, sygn. akt I C 1078/16, sygn. akt I C 3362/16.

   W dniu wczorajszym natomiast 28 września 2017 r w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zapadł wyrok - Sygn Akt I C 3977/16 zasądzający na rzecz powódki kwoty z tytułu drugiej i trzeciej „składki” UNWW wraz z odsetkami i kosztami procesu. Wyrok zapadł w oparciu o zarzut wadliwego wykonania przez Bank Millennium SA umowy Kredytowej. Sąd natomiast nie ustalił abuzywności klauzul UNWW, bo zdaniem Sadu klientka wiedziała, że UNWW zabezpiecza BANK a nie Ją. A Ci klienci co innego mówili wcześniej, chyba za dużo się naczytali i zamiast osobistym doświadczeniem podzielili się z sądem nabytą na forach wiedzą o sprzedanym im produkcie.

   Wyrok może zdziwić, bo Sąd w tym samym składzie w innej naszej sprawie Sygn akt I C 1365/14 rozstrzygnął wyrokiem, że klauzula jest jednak abuzywna - wyrok prawomocny , Sygn akt Sądu Okręgowego oddalającego apelacje Banku V Ca 3565/15. Cóż ocena abuzywności podlega indywidualnej ocenie. Czekamy zresztą już bardzo długo na wyroki II Instancji w już wygranych w oparciu o abuzywność klauzul UNWW sprawach, bo wszędzie Bank wniósł apelacje.

 

   Od ostatniego orzeczenia to my w będziemy apelować wierząc w abuzywny charakter UNWW. Będziemy składać apelację mimo, że klientka uzyskała zasądzenie 90% swoich żądań i zwrot kosztów procesu oraz mimo złożenia w jej imieniu pozwu o ustalenie nieważności klauzul indeksacyjnych co w wypadku wygranej skonsumuje saldo kredytu do kwoty przy której UNWW nie będzie już wymagalne. Chcemy pilnować dotychczasowej najkorzystniejszej dla klientów Banku Millennium SA. linii orzeczniczej. Szczególnie w Banku Millennium SA gdzie jedynym wyznacznikiem czasu trwania obowiązku UNWW kredytobiorcy posiadającego kedyt indeksowany do CHF jest aktualne saldo wyrażone w CHF wg tabel kursów walut tego banku / wartość nieruchomości czyli bardzo nieprzewidywalne.