Wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi z dnia 22 listopada 2018 roku Sygnatura akt II C 174/17 jest już prawomocny.

Pani I.J zaciągnęła w 2008 r w m Bank SA kredyt indeksowany do CHF. Z przyczyn losowych zalegała ze spłatą zatem M Bank SA wypowiedział jej umowę kredytu indeksowanego do CHF i zażądał natychmiastowej spłaty salda wraz z odsetkami karnymi. Wobec braku spłaty Bank otrzymał odszkodowanie od TU Europa w zakresie 20% niespłaconego salda kredytu ubezpieczonego jako niski wkład, co do reszty prowadzi postępowanie egzekucyjne. Odszkodowanie od TU Europa to kwota 80 000 PLN - więcej na temat nieuczciwych klauzul ubezpieczenia niskiego wkładu kredytu Chf w Banku Millennium czytaj w poprzednich wpisach

 

Towarzystwo Ubezpieczeń TU Europa pozwał kredytobiorcę o zwrot 80 000, - PLN wypłaconego bankowi odszkodowania z tytułu UNWW i to roszczenie było przedmiotem sprawy.

 

Podstawa obrony Klientki były zarzuty identyczne do tych jakie przedstawiamy w procesach o zapłatę z tytułu nieważności umowy o kredyt CHF lub bezskuteczności klauzul indeksacyjnych oraz klauzuli o refinansowaniu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu.

 

Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie wyrokiem z dnia 22 listopada 2018 roku oddala powództwo TU Europa, uznając za bezskuteczne wypowiedzenie umowy kredytu indeksowanego do CHF i stwierdza nieważność klauzuli indeksacyjnej oraz klauzuli Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego.

 

Sad podzielił w całości powołane przez nas podstawy prawne i argumentację pozwu . Skutkiem takiego rozstrzygnięcia, umowa kredytu nadal jest w mocy, ale bez indeksacji do CHF i to ze skutkiem na datę zwarcia umowy. Tym samym, nie było podstaw do wypowiedzenia klientce umowy przez Bank bo nie było zadłużenia kredytobiorcy a wręcz nadpłata z powodu spłacania zawyżonych na skutek uznanej za bezskutecznej indeksacje do CHF rat kredytu.

 

W oparciu o ustalenia wyroku otwiera się możliwość pozasądowego odzyskania nadpłat kredytu powstałych na skutek niedozwolonej indeksacji oraz tzw składek na Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.