Dotyczy sprawy TU Europa SA przeciwko frankowiczowi o zwrot odszkodowania z ubezpieczyciela niskiego wkładu własnego.

Sąd Okręgowy Warszawa Praga Sygn Akt II C 174/17

MBank SA wypowiedział naszemu klientowi umowę kredytu waloryzowanego do CHF, udzielonego w 2007r. w kwocie 545 000 PLN  na 100 % LTV  – który do końca 2016 roku był regularnie spłacany. Obecnie toczą się przeciwko Niemu w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga 2 procesy:

1/ Z powództwa M Bank SA o zapłatę kwoty 747 000 PLN - zwaloryzowanego do CHF salda kredytu wraz z odsetkami karnymi i innymi kosztami związanymi z wypowiedzeniem umowy kredytu oraz,
2/ Z powództwa ubezpieczyciela niskiego wkładu własnego  TU Europa SA  o zapłatę kwoty 80 190 PLN wypłaconego  m Bankowi odszkodowania z tytułu niespłacenia niskiego wkładu własnego, którego koszty nasz kredytobiorca rzetelnie przez 9 lat pokrywał, płacąc łącznie 20 000 PLN.

W obu procesach Sąd wydał nakazy zapłaty zasądzając kwoty żądane przez bank i ubezpieczyciela. Złożyliśmy zarzuty oparte na braku wymagalności roszczeń mBank SA  wobec wadliwego ustalenia wysokości zadłużenia w oparciu o niedozwolone klauzule waloryzacyjne jak i nieważności całej umowy oraz wadliwym, bo warunkowym charakterze samego wypowiedzenia umowy kredytowej. Ponadto wniosek o zawieszenie postępowania z powództwa ubezpieczyciela TU Europa i  zarzuty niedozwolonego charakteru klauzul par 3 ust 3 umowy kredytowej – zobowiązania kredytobiorcy do pokrywania kosztów Ubezpieczenia Niskiego Wkładu. W związku z tym wnioskujemy o oddalenie obu powództw w całości.

W listopadzie 2017r. Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Rzecznika Finansowego o indywidualny pogląd w sprawie z powództwa ubezpieczyciela Niskiego Wkładu  Kredytu -TU Europa SA. Rzecznik pismem z maja 2018r. odmówił przedstawienia poglądu powołując się na brak stosunku prawnego pomiędzy kredytobiorcą a TU Europa. W ocenie Rzecznika, kredytobiorca, w którego umowie występował niski wkład własny, mimo ponoszenia całkowitych kosztów ubezpieczenia wkładu własnego nie jest klientem instytucji finansowej jaką reprezentuje ubezpieczyciel wobec czego Rzecznik Finansowy nie jest uprawniony by taki pogląd w sprawie wydać. Niemniej Rzecznik nie opuścił gardy, dając w piśmie, na marginesie swoje sugestie odnośnie sprawy na gruncie brzmienia par 3 ust 3 i 3 a, par 7 ust 1, par 11 ust 4, par 13 ust 5 i par 16 ust 3 umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego do CHF  – którego udzielił mBank SA.


Podzielił pogląd o niedozwolonym charakterze klauzul UNWW, z uwagi na niewyjaśnieniu kredytobiorcy istoty ubezpieczenia niskiego wkładu, tego kto jest ubezpieczony, nieinformowaniu o obowiązkach stron oraz korzyściach jakie odnoszą oraz o niewyłączeniu regresu ubezpieczeniowego. Rzecznik potwierdził, że stosowana przez mBank konstrukcja zabezpieczenia niskiego wkładu nie była ani przejrzysta ani uczciwa, przy tym nie zabezpieczała interesów obu stron umowy wobec niezachowania istoty umowy ubezpieczenia polegającej na tym, że osoba ponosząca koszt składek ubezpieczenia zostaje zwolniona z odpowiedzialności za zdarzenie ubezpieczeniowe, które  ubezpieczenie miało chronić. Podzielił  zasadność zawieszenia postępowania z powództwa ubezpieczyciela niskiego wkładu do czasu zakończenia. postępowania z powództwa m. Bank SA , jeśli bowiem sąd uzna wypowiedzenie umowy kredytowej za bezskuteczne lub nieważne – nie  wystąpią przesłanki do wypłaty bankowi odszkodowania UNWW , którego zwrotu TU Europa żąda od kredytobiorcy.
Najważniejsze, że Rzecznik Finansowy podkreślił, iż kredytobiorcy nie łączył z ubezpieczycielem żaden stosunek prawny ale na skutek regresu ubezpieczeniowego przysługują wobec ubezpieczyciela wszelkie zarzuty jakie ma wobec banku, zatem poza nieważnością klauzul odnośnie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego także  wszelkie zarzuty dotyczące  nieważności umowy kredytowej, nieprawidłowego wyliczenia wysokości kredytu na skutek niedozwolonej waloryzacji. Rzecznik Finansowy, powołał także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 roku sygn. akt IV CSK 300/09, gdzie w uzasadnieniu wskazano, iż „ treść art. 828 par 1 kc nie stwarza domniemania, że suma odszkodowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeń odpowiada zakresowi odpowiedzialności sprawcy szkody (Czytaj Kredytobiorcy).

 Oczekujemy na korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcie tej i innych tożsamych spraw, które trafiły na wokandę Sądu.