Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (UNWW) - jest to rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu oferowanego przez Bank w sytuacji kiedy faktycznie wniesiony wkład własny jest niższy niż wymagany wkład własny przy danym kredycie. Bank wprowadzając do umowy kredytowej zapisy związane z UNWW przerzuca wszelkie koszty oraz ryzyko na kredytobiorcę, co jest niezgodne z przepisami prawa. 

Przykłady niedozwolonych klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego:


„Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. [...] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji” 


„Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe niż […], Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-o miesięczny okres udzielonej Bankowi przez […] ochrony ubezpieczeniowej, o czym Kredytobiorca zostanie poinformowany przez Bank pisemnie.”


Wnosząc pozew przeciwko bankowi można się spodziewać, w sytuacji uwzględnienia powództwa:
- zwrotu wszelkich pobranych składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
- wyeliminowania z umowy kredytowej zapisów dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.