Ubezpieczenie pomostowe to rodzaj zabezpieczenia w kredycie, stosowanego przez Bank w okresie, kiedy nie nastąpił prawomocny wpis hipoteki do Księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej faktyczne zabezpieczenie kredytu. Bank ma prawo stosowania tej formy zabezpieczenia, jednak bardzo często składki bądź podwyższone oprocentowanie stosowane są dalej mimo przedstawienia prawomocnego wpisu w Księdze wieczystej.

Przykładowa klauzula ubezpieczenia pomostowego:


„Zabezpieczenie kredytu do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, o której mowa w […], z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki/hipotek, o których mowa w […],na rzecz banku będzie stanowić ubezpieczenie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na podstawie umowy zawartej przez Bank z[…].”


„Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu Bankowi kosztów składki ubezpieczeniowej […]”.


Czego można się spodziewać wszczynając postępowanie przeciwko bankowi, w sytuacji zasadności roszczeń:
- zwrot nadpłat z tytułu przedmiotowego ubezpieczenia lub
- zwrot części wniesionych składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.