Upadłość można ogłosić wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny. O niewypłacalności można mówić w sytuacji, w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez okres przekraczający co do zasady trzy miesiące. Krótko mówiąc, już nawet przeterminowana rata kredytu o trzy miesiące może być podstawą do zgłoszenia upadłości. Oczywiście upadłość opłaca się zgłosić, gdy zadłużenie jest na tyle duże, aby upadłość miała sens gospodarczy.

Przedsiębiorca  ma trudniej -  należy najpierw zgłosić upadłość w reżimie przedsiębiorczym, nawet jeśli sąd na pewno ją oddali. Wynika to z faktu, iż na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zgłoszenia upadłości, nawet jeśli nie ma ona szans powodzenia, choćby ze względu na brak jakiegokolwiek majątku. Jeśli jednak tego nie uczynimy, może to być spora przeszkoda przy upadłości konsumenckiej.

 

 

1. Płacę 30 zł  - Skarb Państwa pomoże.

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł. Co do pozostałych kosztów, tj. wynagrodzenia syndyka masy upadłościowej, wycen rzeczoznawców i innych potrzebnych elementów, których koszt nie wchodzi w skład opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd może tymczasowo pokryć wszelkie koszty z majątku skarbu państwa. Oznacza to, iż Skarb Państwa de facto udziela nam kredytu, który jest następnie zaspokajany z masy upadłości. Oznacza to, iż nie będziemy zmuszeni do jego pokrycia ponad masę upadłości, gdyż ten dług również zostanie umorzony.
  
 

2. Czy muszę mieć jakiś majątek?

Nowe  obowiązujące  przepisy przewidują możliwość ogłoszenia upadłości także w stosunku do dłużnika, który nie posiada żadnego majątku. Zmienił się zupełnie charakter postępowania upadłościowego wobec konsumentów. Przede wszystkim ma on oddłużyć niewypłacalnego dłużnika, a dopiero w drugiej kolejności zaspokoić wierzycieli. Czyli głównie chodzi o umożliwienie „nowego startu”. W skrajnych przypadkach możemy nie mieć nawet przysłowiowej „złotówki”, żadnej nieruchomości, żadnego samochodu i żadnych przedmiotów wartościowych.

 

3. Jakie dane muszę posiadać, aby złożyć wniosek?

Do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości niezbędne są następujące dane:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL,
  • wskazanie miejsc, w których znajduje się nasz majątek, 
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
  • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
  • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
  • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w kwestionujemy istnienie wierzytelności,
  • listę zabezpieczeń ustanowionych na naszym majątku wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
  • oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności które stanowią przeszkodę w upadłości.

 

4. Gdzie kieruję wniosek?

Wniosek kierujemy do sądu upadłościowego właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania.


5. Co  z  postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi?

Z chwilą ogłoszenia przez sąd postanowienia o upadłości, aż do chwili umorzenia zobowiązań upadłego postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko osobie składającej wniosek o ogłoszenie upadłości zostają zawieszone.  Następnie, z  chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, postępowania egzekucyjne upadłego zostają umorzone. Należy również zaznaczyć, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie ogłoszenie przez sąd upadłości, w praktyce prowadzi również do zawieszenia wszelkich działań windykacyjnych i przedsądowych.

 

To jest pierwsza część wpisu. Część druga tutaj.