6.  Jak wygląda Upadłość konsumencka w szczegółach ? 

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej dzieli się na trzy etapy. 

I Rozpoznanie wniosku. Sąd bada, czy wniosek spełnia wszelkie wymogi formalne, a także czy spełniono wszelkie przesłanki ogłoszenia upadłości. Sąd sprawdza także, czy w danym przypadku nie zachodzą okoliczności, które skutkują oddaleniem wniosku. Po przeprowadzeniu tego etapu sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości bądź oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

II Właściwe postępowanie upadłościowe. Ten etap postępowania prowadzi syndyk, który działa pod nadzorem sędziego – komisarza. Najważniejszymi czynnościami podejmowanymi na tym etapie jest ustalenie przez syndyka składu masy upadłości, sporządzenie listy wierzytelności, sprzedaż składników masy upadłości. Opisywany etap może zakończyć się poprzez:

wykonanie ostatecznego planu podziału masy upadłości (w przypadku upadłego, który posiadał majątek),
zatwierdzenie listy wierzytelności (w przypadku upadłego, który nie posiada majątku).

Na wniosek upadłego może zostać zwołane zgromadzenie wierzycieli, w celu zawarcia układu; w tej sytuacji przyjęcie układu przez wierzycieli, które zostanie zatwierdzone przez sąd, skutkuje zakończeniem procedury.

III. Ostatni etap stanowi wydanie przez sąd postanowienia o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli.  Jest to okres do 3 lat w skrajnych przypadkach do 5 lat .  Określa się w nim w jakim czasie i w jakim zakresie upadły konsument ma obowiązek spłacić niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania uznane na liście wierzytelności. Sąd ustala też jaka część niespłaconych zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu  planu spłaty . 

Jeżeli sytuacja osobista upadłego wskazuje, że nie będzie on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat, sąd wyda postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania Planu Spłaty Wierzycieli. Tzn., po wydaniu postanowienia będziemy wolni od jakichkolwiek długów, komorników i innych windykatorów i będziemy mogli rozpocząć życie na nowo.

 

7. Kiedy Sąd nie zgodzi się na upadłość?

 

 Sąd nie stwierdzi stanu niewypłacalności albo ustali , że dłużnik doprowadził do niej umyślnie. Są to tzw. twarde przesłanki upadłości. 
Istnieje także  szereg innych czynników, tzw. miękkich, które mogą uniemożliwić nam upadnięcie. sąd oddali nasz wniosek gdy w ciągu 10 lat przed otwarciem wniosku:

w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów o upadłości konsumenckiej, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, tj. gdy zgłosiliśmy już wniosek o upadłość, a sąd je umorzył ze względu np. na zatajenie przez nas majątku, lub uporczywe nie wykonywanie planu spłat co skutkowało jego uchyleniem przez sąd, nie zgłosiliśmy wniosku o upadłość, gdy mieliśmy taki obowiązek. Należy pamiętać, iż nie chodzi tu o upadłość konsumencką, gdyż jest ona wyłącznie prawem i nigdy nie ma takiego obowiązku, aby ją zgłosić. Mógł na nas natomiast ciążyć obowiązek zgłoszenia upadłości, jeśli byliśmy członkami zarządu spółki z o. o., bądź byliśmy przedsiębiorcami, czynność prawna została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. Chodzi to o tzw. skargę pauliańską i inne podobne postępowania. Chodzi tu np. o sytuacje, w której wiedzieliśmy, iż jesteśmy czyimiś dłużnikami i specjalnie zbyliśmy majątek (sprzedaliśmy, darowaliśmy itp.), aby uniemożliwić zaspokojenie wierzyciela. Standardowym rozwiązaniem są często niestety darowizny np. mieszkań na rodziców, dzieci, dalszą rodzinę, co jest bezprawne. Może to stanowić istotną przeszkodę w ogłoszeniu upadłości, w ciągu powyższego okresu już upadliśmy jako konsumenci. 

 Zawsze warto i należy  powołać się na  tzw. względy słuszności, lub względy humanitarne (np. długotrwała choroba, niewypłacalność spowodowana wypadkiem losowym, czy wiele innych okoliczności)

 

8. Pomoc mieszkaniowa 
 

Tego nie ma u Komornika,  w upadłości otrzymamy pomoc mieszkaniową na okres do 24 miesięcy.
Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie / dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a nie dysponuje on innym lokalem mieszkalnym,  konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jego, a także osób, które pozostają na jego utrzymaniu. W takiej sytuacji z kwot pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży majątku „wydziela się” upadłemu odpowiednią kwotę na pokrycie kosztów przewidywanego czynszu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości. Istotne jest jednak, że taka sytuacja jest możliwa tylko wtedy, gdy upadły faktycznie zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe w lokalu (domu) objętym masą upadłości. W przeciwnym razie brak jest racjonalnych podstaw do udzielenia upadłemu ochrony prawnej w postaci wydzielenia odpowiednich kwot na pokrycie kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego. Należy wskazać, że kwota o której mowa powyżej, może zostać przyznana upadłemu na okres od 12 do 24 miesięcy, a przy ustalaniu jej wysokości sąd bierze pod uwagę między innymi potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, a także sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. 

 

9.  Czy  to naprawdę koniec długów  ? 

Długi zostaną, oczywiście po ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu planu spłat (czyli dokonania skutecznej upadłości) umorzone i nikt nie będzie mógł ich od nas dochodzić! Wierzyciele po prostu będą musieli pogodzić się z faktem, iż nie spłaciliśmy ich wierzytelności, a my będziemy mogli cieszyć się życiem bez długów, windykatorów i ciężkich postępowań!

To jest druga część artykułu, pierwsza część tutaj.