Niestety, przy kredytach CHF złożenie oświadczenia przy wniosku o wakacje kredytowe może być utrudnieniem jeśli decydujemy się na walkę w sądzie o uznanie umowy kredytowej za nieważną i zwrot nadpłat z powodu bezskuteczności klauzul indeksacyjnych.

 

Dostajemy codziennie zapytania od kredytobiorców CHF, tym razem jest to szczęśliwie nasza klientka, która już wygrała zwrot z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego, czyli nie posiada niedozwolonych a dotkliwych finansowo "zabezpieczeń prawnych kredytu". Walczymy dalej o nieważność umowy.

„Pani Magdo, Jest takie oświadczenie na Millenet bankowości internetowej:

 

Oświadczam, że:

Wnioskuję o wakacje kredytowe w spłacie kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej/kredytu konsolidacyjnego wskazanego powyżej, tj. odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przez okres 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu/pożyczki. W wyniku odroczenia płatności kolejne raty ulegną podwyższeniu z uwagi na naliczane odsetki również w okresie odroczenia i dopisanie odroczonych odsetek do kwoty kapitału kredytu.

 

Składany przeze mnie wniosek jest uzasadniony koniecznością odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu hipotecznego/kredytu konsolidacyjnego/pożyczki hipotecznej w związku z moją sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Przyjmuję do wiadomości, że przyznanie wakacji kredytowych i zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego/kredytu konsolidacyjnego/pożyczki hipotecznej na okres wskazany we wniosku, nie powoduje zawieszenia płatności opłat/składek ubezpieczeniowych i jednocześnie deklaruję zapewnienie środków w celu poboru składek/opłat ubezpieczeniowych należnych w tym okresie aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej oraz zabezpieczeń kredytu hipotecznego/kredytu konsolidacyjnego/pożyczki hipotecznej (dotyczy kredytów/pożyczek z opcją ubezpieczenia za pośrednictwem Banku) W związku z wydłużeniem okresu kredytowania wyrażam zgodę na dalsze trwanie zabezpieczeń prawnych kredytu.”

 

W tym oświadczeniu jest szereg zagrożeń. Uznanie długu wyłącza na wypadek procesu argument o jego bezprawności a to jest podstawą argumentacji sądowej w sprawach Frankowiczów. Wniosek jest elektroniczny zatem nie jest możliwe zrobienie odręcznej adnotacji przy składanym na wzorcu podpis. W tej sytuacji zalecam wraz z akceptacja wniosku wysłać do Banku drogę elektroniczna własne oświadczenie:

 

"Odnośnie oświadczenia złożonego na wzorcu elektronicznym wniosku o wakacje kredytowe związane z Covid - 19, na którego treść nie mamy wpływu, informujemy, że w żadnym stopniu nie może być ono poczytane za uznanie przez nas długu wobec banku z tytułu wysokości kredytu ani ważności zabezpieczeń. Kwestionujemy ważność umowy w tym skuteczność klauzul indeksacyjnych na drodze sądowej a o wakacje kredytowe wnioskujemy w sytuacji dla nas kryzysowej szczególnie z powodu wzrostu raty poprzez jej indeksację do kursu waluty CHF oraz z przyczyn, które dotykają wszystkich w związku z Covid - 19."