Z końcem ubiegłego roku Sąd stwierdził nieważność klauzul umowy o kredyt hipoteczny zobowiązujących do zapłaty Bankowi Millennium  SA kosztów UNWW i nakazał zwrot na rzecz kilku naszych klientów frankowiczów pobranych „składek” z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu. Wyroki nie są jeszcze prawomocne z powodu apelacji  pozwanego Banku Millennium SA.

Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW)?

Definicja: Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) to jedna z form dodatkowego zabezpieczenia kredytów hipotecznych, w których kwota kredytu jest bardzo zbliżona do wartości kredytowanego przedsięwzięcia lub nieruchomości i nie spełnia wymogów wkładu własnego.

Dotyczy to najczęściej kredytów, gdzie ponad 80% lub 90% wartości przedsięwzięcia finansowane jest z kredytu. W uproszczeniu jest to sytuacja, kiedy kredytobiorca nie ponosi kosztów wkładu własnego, które normalnie musiałby ponieść, a wkład własny „wykłada” za kredytobiorcę bank.

Zabezpieczeniem kredytu w takiej sytuacji rozwiązane jest poprzez umowę ubezpieczenia kredytu, którą bank zawiera z towarzystwem ubezpieczeń (rozwiązanie to przypomina ubezpieczenie pomostowe kredytu, czyli ubezpieczenie kredytu do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości). Objęcie kredytu takim UNWW obciąża przede wszystkim kredytobiorców

Zwrot składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Czy wiesz, że masz szansę na zwrot kosztów UNWW?

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Tylipska postanowiła podzielić się przeprowadzoną sprawą klientów frankowiczów:

Prawomocny jest natomiast Wyrok w Sprawie I C 2565/13, która również była prowadzona przez naszą Kancelarię i miała bardzo ciekawy finał.

Nasi klienci odzyskali swoje pieniądze

Natychmiast po wyroku II instancji sygn akt  V Ca 2187/14  oddalającym apelację Banku, Bank zwrócił Klientom zasądzone, uznane przez Sąd za nienależne koszty UNWW, wraz z odsetkami i kosztami procesu ale potrącił  z tych należności koszty UNWW za przypadający właśnie kolejny 36 miesięczny okres umowy. 

Na reklamację odpowiedział odmownie. Klienci w tej sytuacji zdecydowali się na kolejny pozew, który został uwzględniony w całości na pierwszej rozprawie bez badania argumentów i dowodów przedstawionych ze strony pozwanego Banku.

Pozew indywidualny o zwrot kosztów UNWW a nieważność zobowiązania do zapłaty UNWW na przyszłość

Finał tej sprawy jest odpowiedzią na kierowane przez frankowiczów zapytania, czy pozew indywidualny o zwrot kosztów UNWW ma ten skutek, że stwierdza nieważność  zobowiązania do zapłaty UNWW na przyszłość.

Oczywiście tak, jeśli pozew oparty był na zarzucie abuzywności, czyli niedozwolonego charakteru postanowień umowy kredytowej (tzn, że narzucone przez przedsiębiorcę postanowienia umowne są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumenta) a nie tyko na zmianie przez Bank Ubezpieczyciela. Badając zasadność roszczenia o zapłatę uiszczonych kosztów UNWW Sąd rozstrzyga o zarzucie abuzywności postanowień umowy kredytowej.

Dowiedź się jak możesz odzyskać wpłacone składki

Jeśli Sąd uzna, że naruszały one w sposób rażący interes konsumenta to stwierdza nieważność  tych postanowień. Skutkiem uznania postanowień zobowiązujących kredytobiorcę do zapłaty UNWW za nieważne jest  zwrot  pobranych dotychczas „skladek”. Jest to kontrola indywidualnej umowy „in concreto”, będąca przesłanką uwzględnienia pozwu pojedynczego frankowicza o zapłatę. Wyrok nie korzysta z rozszerzonej prawomocności i unieważnienie kwestionowanej klauzuli  nie odnosi skutku wobec innych osób mających identyczne umowy.

Dlatego to nie w treści wyroku a wyłącznie w jego uzasadnieniu Sąd stwierdza, że konkretne postanowienie umowy uznał za nieważne jako niedozwolone w stosunkach z konsumentem art. 385.1 kc .

Jednak badanie abuzywności tej samej treści umowy umowy pomiędzy tymi samymi stronami odbywa się tylko raz. W razie kolejnego „wykorzystania” przez przedsiębiorcę  postanowienia umowy, które zostało przez Sąd uznane za nieważne w związku z powództwem o zwrot  świadczenia uiszczonego na podstawie tego postanowienia świadczenie jest od razu świadczeniem nienależnym. Sąd nie może mieć w kolejnej sprawie  innego zdania i uznać, że dane postanowienie abuzywne nie jest.