• Ochrona Konsumenta i Klauzule niedozwolone

    Ochrona Konsumenta i Klauzule niedozwolone

Oferujemy:

  • Ustalanie nieważności klauzul niedozwolonych we wzorcach umownych.
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu nienależnych świadczeń na rzecz banków i instytucji ubezpieczeniowo - finansowych.
  • ochodzenie roszczeń o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki w umowach kredytowych.
  • Dochodzenie roszczeń o zwrot nadpłaty z tytułu spreadu walutowego.
  • Reprezentacja w postępowaniach polubownych i procesach przed organami sprawującymi czynności kontrolne, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Komisją Nadzoru Finansowego, Arbitrem Bankowym oraz przed sadami powszechnymi i Sądem Najwyższym.