• Zakres pomocy Frankowiczom

    Pomoc Prawna dla Frankowiczów

Zakres pomocy Frankowiczom

 

Kredyt indeksowany / denominowany

Kredyt indeksowany / Denominowany do waluty innej niż złoty polski – to nic innego jak kredyt udzielony i wypłacony w złotówkach, z tą różnicą, że jego spłata jest uzależniona od waloryzowania kapitału kredytu walutą obcą tj. uzależnienie wysokości aktualnej raty od bieżącego kursu waluty obcej najczęściej franka szwajcarskiego (CHF, Euro, Jen Japoński, USD). Niedozwolony charakter tych umów tkwi w mechanizmie przeliczania spłat wg dowolnie ustalanych kursów walut w tabelach danego banku. Rekomendujemy pomoc odnośnie kredytów indeksowanych, denominowanych w CHF i Jenach Japońskich.   

Przykłady niedozwolonych klauzul umownych w umowach kredytów indeksowanych:
„Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy" nr 3178
„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty" nr 3179 
„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” nr 5743

Wnosząc pozew przeciwko bankowi można się spodziewać, w sytuacji uwzględnienia powództwa:
- unieważnienia umowy kredytu - umowę uznaje się za niezawartą, konieczność zwrotu spełnionych świadczeń przez obie strony, zwolnienie hipoteki. Kredyty denominowane PKO Bp (własny kąt hipoteczny,  dawna Nordea) Deutche Bank 
 lub
- uznania umowy za niewykonalną - skutek taki jak przy unieważnieniu umowy lub tzw odfrankowienia kredytu – uznanie, że udzielony kredyt w istocie jest kredytem złotówkowym, jednoczesny zwrot nadpłaty powstałej w wyniku świadczenia zawyżanych rat kredytowych; Kredyty Indeksowane i o charakterze mieszanym; Millennium, m Bank, Raiffeissen (dawny Polbank), Getin Noble Bank (w tym dawny Dombank), BPH (dawny Ge Money), BZWBK (dawny Kredyt Bank) SvenskaHandelsbank SA 
lub co najmniej 
- zwrotu spreadów - zwrot różnicy wynikającej z rozbieżności między kursem publikowanym przez NBP, a kursem stosowanym przez Bank.

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Jest to rodzaj dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu oferowanego przez Bank w sytuacji kiedy faktycznie wniesiony wkład własny jest niższy niż wymagany wkład własny przy danym kredycie. Powyżej 80%  LTV czyli forsowane szczególnie w latach 2007-2008 kredyty udzielane na 100%. Bank wprowadzając do umowy kredytowej zapisy związane z UNWW przerzuca własne ryzyko na kredytobiorcę, na jego koszt, nie wyłączywszy przy tym roszczenia regresowego ze strony Ubezpieczyciela. Na wypadek gdyby doszło do wypłacenia odszkodowania w zakresie wysokości kredytu ponad 80%. Ubezpieczyciel może żądać wyrównania szkody od Kredytobiorcy. Ubezpieczenie zatem w żadnym stopniu nie chroni Kredytobiorcy. Bank przy tym, tak Millennium SA odprowadzał do ubezpieczyciela tytułem składki około ½  kosztów UNWW, resztę pozostawiał jako ukryty zysk.

Przykłady niedozwolonych klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego:
„Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. [...] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji” 

„Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe niż […], Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-o miesięczny okres udzielonej Bankowi przez […] ochrony ubezpieczeniowej, o czym Kredytobiorca zostanie poinformowany przez Bank pisemnie.”

Wnosząc pozew przeciwko bankowi można się spodziewać, w sytuacji uwzględnienia powództwa:
- zwrotu wszelkich pobranych składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
- wyeliminowania z umowy kredytowej zapisów dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,

 

Ubezpieczenie pomostowe

Rodzaj zabezpieczenia w kredycie, stosowanego przez Bank w okresie, kiedy nie nastąpił prawomocny wpis hipoteki do Księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej faktyczne zabezpieczenie kredytu. Bank ma prawo stosowania tej formy zabezpieczenia, jednak bardzo często składki bądź podwyższone oprocentowanie stosowane są dalej mimo przedstawienia prawomocnego wpisu w Księdze wieczystej.

Przykładowa klauzula ubezpieczenia pomostowego:
„Zabezpieczenie kredytu do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, o której mowa w […], z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki/hipotek, o których mowa w […], na rzecz banku będzie stanowić ubezpieczenie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na podstawie umowy zawartej przez Bank z […].”

„Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu Bankowi kosztów składki ubezpieczeniowej […]”.

Czego można się spodziewać wszczynając postępowanie przeciwko bankowi, w sytuacji zasadności roszczeń:
- zwrot nadpłat z tytułu przedmiotowego ubezpieczenia lub
- zwrot części wniesionych składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej 

 

Przykład analizowanej umowy o kredyt indeksowany w mBank SA z 2008 r na kwotę 275 000 PLN

Szanowny Panie, 

uprzejmie informuję, iż dokonaliśmy analizy przesłanej przez Pana umowy kredytu. Poniżej przesyłam opis wariantów, które możemy zastosować w Pana sytuacji:

Wariant I – unieważnienie umowy kredytu:  
W tym wariancie występujemy z roszczeniem o unieważnienie umowy kredytu z powodu jej niezgodności z prawem. Umowa kredytu jest uznawana za niebyłą / nigdy nie zawartą. W takiej sytuacji upadnie również zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości, ponieważ nie ma już dla niego podstawy w postaci umowy. W tym wariancie musiałby Pan zwrócić jedynie udostępnioną kwotę kredytu, tj. 275.000,00 PLN. Co istotne, raty kapitałowo-odsetkowe, które Pan spłacał stracą swój charakter. Nie mówimy już o kapitale i odsetkach, a jedynie o części kwoty kredytu, czyli de facto o kapitale.

Z naszych orientacyjnych wyliczeń wynika, że aktualnie spłacił Pan kwotę ok. 146.000,00 PLN. Zakładając, że proces skończy się prawomocnie w czerwcu 2020 roku i że do tego czasu będzie Pan spłacać raty z zastosowaniem niedozwolonej indeksacji, to w czerwcu 2020 roku suma spłaconych rat wyniesie ok. 188.000,00 PLN. 

W takiej sytuacji będzie musiał Pan zwrócić bankowi różnicę pomiędzy kwotą kredytu a sumą spłaconych rat, czyli ok. 87.000,00 PLN. Na marginesie wskazuję, że aby bank uzyskał od Pana te środki, musi wystąpić z powództwem o zapłatę. 


Wariant II – bezskuteczność klauzul umownych dot. kursu CHF:

W tym wariancie występujemy do Sądu o ustalenie bezskuteczność klauzul indeksacyjnych, na mocy których bank przeliczał kwotę kredytu oraz poszczególne raty według kursu CHF (ustalanego jednostronnie przez bank). W wyniku wygranej kredyt indeksowany zostanie przekształcony w kredyt złotowy oprocentowany LIBOR-em, co jest dla Pana korzystne, ponieważ oprocentowanie WIBOR-em zawsze będzie wyższe niż oprocentowanie LIBOR-em.

Dzięki temu uzyska Pan:
- kwotę ok. 54.000,00 PLN z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia banku Pana kosztem. Spłacał Pan raty z zastosowaniem indeksacji do kursu CHF, a w procesie twierdzimy, że raty powinny być spłacane bez indeksacji. W związku z tym nadpłacił Pan kredyt, spłacając wyższe raty. Nadpłata to kwota 54.000,00 PLN. Kwota zwiększy się w trakcie trwania procesu, dojdą także odsetki ustawowe za opóźnienie . 

- zmniejszenie salda kredytu na przyszłość o kwotę ok. 136.000,00 PLN (o tyle w sumie zapłaci Pan bankowi mniej od uprawomocnienia się wyroku do końca obowiązywania umowy kredytu). Wskazana kwota to różnica pomiędzy kwotą, którą zapłaciłby Pan do końca trwania umowy kredytu w obecnym kształcie, a kwotą, którą zapłaci Pan w przypadku ustalenia bezskuteczności klauzul indeksacyjnych i przekształcenia Pana kredytu w kredyt złotowy oprocentowany LIBOR-em.

Łącznie jest zatem do zyskania kwota ok. 190.000,00 PLN. (przy założeniu aktualnego kursu waluty i stawki Libor)  

W związku z powyższym rekomendujemy wystąpienie z roszczeniem o stwierdzenie nieważności umowy kredytu jako roszczeniem głównym i roszczeniem dot. bezskuteczności klauzul indeksacyjnych jako roszczeniem ewentualnym. W naszej ocenie jest to rozwiązanie w największym zakresie zabezpieczające Pana interes.

Zobacz przykładową analizę

 

Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa

  • Umowa kredytowa z aneksami 
  • Pełnomocnictwo 
  • Zaświadczenie - aktualna historia spłaty kredytu. 
  • Dowody dokonanych wpłat na UNWW

 

Wzór podania do banku o wydanie historii kredytu

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Więcej na:
www.kancelaria-tylipska/blog,
nawigatorwyroków SBB