• Prawo administracyjne

  Prawo administracyjne

W powyższym zakresie świadczy usługi:

 

 • Sporządzania wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg, a także odwołań od decyzji organów administracyjnych.
 • Reprezentacji przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej.
 • Prowadzenia spraw w postępowaniu sądowo-administracyjnym (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym).
 • Pomocy w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji.
 • Doradztwa prawnego dot. prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku).
 • Pomocy prawnej w sprawach wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (opłaty adiacenckie, renty planistyczne).
 • Reprezentacji w sprawach o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Inne usługi z zakresu prawa administracyjnego.

 

Prawo procesowe

W przypadku prowadzenia sprawy sądowej kancelaria oferuje:

 • opracowanie koncepcji prowadzenia sporu sądowego,
 • zebranie dowodów w sprawie,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,
 • opracowywanie projektów ugody sądowej,
 • reprezentację w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym,
 • monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.

 

Prawo Stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i fundacji

 • przygotowanie statutów stowarzyszeń i fundacji,
 • rejestracja stowarzyszeń i fundacji w rejestrze,
 • udział w posiedzeniach organów stowarzyszeń i fundacji,
 • przygotowanie, opiniowanie aktów wewnętrznych,
 • reprezentacja stowarzyszeń i fundacji przed organami nadzoru.