• Usługa pro bono

    Pro BONO

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Piaseczyńskim

Dyżury Naszych Prawników

 

Nasi prawnicy  na zlecenie  Fundacji Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor" z siedzibą w Piasecznie ( 05-500) ul Orzeszkowej 39 Krs 0000211326 pełnią  na zasadach  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej  dyżury w punktach nr 4, 5 6 i 7 

dyżurują

  • radca prawny Magdalena Tylipska
  •  radca prawny Aleksandry Kretkiewicz
  •  aplikantka adwokacka Anna Wróblewska 

 

Adres Punktu

Dni i godziny dyżurów

Świetlica GOK Lesznowola Łazy
ul. Przyszłości 8
05-506 Lesznowola

Czwartek

16:00 - 20:00

Piątek

8:00 - 12:00

Kapliczka Kościelna w Lesznowoli
ul. Szkolna 3
05-506 Lesznowola

Środa

14:00 - 18:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii
Ul. Księdza Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wtorek

14:00 - 18:00

Środa

8:00 - 12:00

pełnomocnik procesowy z urzędu

pełnomocnik procesowy z urzędu

 

O pełnomocnika z urzędu - do reprezentowania w sądzie  może się starać:

  • strona zwolniona przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych, przy czym nie ma znaczenia czy została ona zwolniona w całości czy w części (art. 117 § 1 k.p.c.);
  • osoba fizyczna, niezwolniona od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, iż nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 117 § 2 k.p.c.);
  • osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika (art. 117 § 3 k.p.c.).

Wskazać należy, iż niemożność poniesienia kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego musi mieć charakter obiektywny, tj. taki, na który strona nie ma żadnego wpływu. Jeżeli strona zdolna do pracy nie wykorzystuje w całości swoich możliwości zarobkowych albo fikcyjnie pozbawia się swojego majątku, to nie przysługuje jej prawo do zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 4 września 1974 roku). Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego należy zgłosić wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być rozpoznawana lub już się toczy. Do takiego wniosku osoba fizyczna zobowiązana jest dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania – formularz do wypełnienia dostępny w sądach lub na sądowych stronach www. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową zobowiązana jest we wniosku wskazać okoliczności potwierdzające, iż nie ma dostatecznych środków na uiszczenie wynagrodzenia adwokata albo radcy prawnego. Zarówno w przypadku osoby fizycznej jak i osoby prawnej, jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność sądową istotną rolę dowodową odgrywają dokumenty potwierdzające sytuację majątkową strony (zaświadczenie o dochodach, wyciąg z konta bankowego, rachunki, faktury wskazujące na wysokość kosztów ponoszonych przez stronę itp.). Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu wolny jest od opłaty sądowej. Sąd uwzględni wniosek strony o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli uzna udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny. Przyjmuje się, iż udział adwokata (radcy prawnego) w sprawie jest niezbędny w sytuacji, gdy strona jest nieporadna w samodzielnym podejmowaniu czynności procesowych (np. z uwagi na chorobę, wiek) albo gdy sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym i prawnym i strona nie jest w stanie wykorzystać prawnych możliwości jej prawidłowego prowadzenia (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2005 roku, sygn. akt III CKN 533/04, niepubl.).

Mecenas Magdalena Tylipska udziela również porad w serwisie Specprawnik.pl